Polityka prywatności

 

W świetle art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Anna Pietrasz, ul. Podpromie 12, 35-051 Rzeszów, NIP: 517-006-68-22, REGON: 180745499.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej - pod adresem: ul. Podpromie 12, 35-051 Rzeszów, drogą e-mailową - pod adresem: info@podpromie12.pl lub pod numerem telefonu: 17 77 88 199.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Podpromie 12, 35-051 Rzeszów lub drogą e-mailową pod adresem: rodo@podpromie12.pl.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną, polegającej na rezerwacji stolika w restauracji Administratora – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą nasi pracownicy i współpracownicy.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do chwili upływu terminu rezerwacji stolika w restauracji Administratora.

7. W związku z przetwarzaniem w powyższym celu przez Administratora Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, a także sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest  dobrowolne,  lecz wymagane do dokonania rezerwacji, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością rezerwacji stolika.

9. W oparciu o Państwa  dane osobowe, nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.