Restauracja Rzeszów - Restauracja Podpromie

Polityka Prywatności

§ 1. Postanowienia Ogólne

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Anna Pietrasz, ul. Podpromie 12, 35-051 Rzeszów, NIP: 517-006-68-22, REGON: 180745499, z która skontaktujesz się za pomocą poczty tradycyjnej - pod adresem: ul. Podpromie 12, 35-051 Rzeszów, telefonicznie pod numerem 606780414 lub pod adresem e-mail info@podpromie12.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Podpromie 12, 35-051 Rzeszów lub drogą e-mailową pod adresem: rodo@podpromie12.pl.

3. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

4. Dane osobowe podawane w przypadku rezerwacji  internetowych są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§ 2. Cele oraz podstawy przetwarzania danych osobowych

1. Jako administrator przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko w celach świadczenia usług zgodnych z naszą działalnością. Głównie są to usługi gastronomiczne i hotelarskie, a przetwarzane dane to: dane identyfikacyjne (t.j. imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, nr NIP, nr REGON, adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail, numer telefonu) oraz dane mające funkcje finansowe (numer konta bankowego).

2. Dane te, konieczne do wykonania umowy lub realizacji świadczonej usługi, są przetwarzane na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przepisy prawa podatkowego zobowiązują nas do przechowywania dokumentacji księgowej przez 5 lat, a podstawą tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Korzystając z naszego z Fanpage’a (Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wyrażana z pomocą kliknięcia w przycisk "Lubię to!") poprzez komentowanie postów, polubienia postów itp. również przetwarzamy Państwa dane (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO): imię i nazwisko, zdjęcie profilowe itp, które są przez Państwa publicznie udostępnione jako użytkownika serwisu Facebook, w celach marketingowych oraz statystycznych. Ponadto Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, tj. celach archiwalnych i dowodowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionymi interesami administratora są: potrzeba zabezpieczenia dokumentów (dowodów).

§ 3. Prawo wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili mogą Państwo tę zgodę cofnąć - wystarczy, że skontaktują się Państwo z nami pod adresem: info@podpromie12.pl

§ 4. Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest  dobrowolne,  lecz  konieczne  do  zawarcia  i  wykonania  umowy dotyczącej świadczenia usług hotelarskich.

§ 5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są nasi pracownicy i współpracownicy, a także podmioty świadczące dla nas usługi księgowe.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych.

§ 6. Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres 5 lat, co jest związane ze spełnieniem obowiązków wynikających z prawa podatkowego, a także do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

§ 7. Uprawnienia podmiotów danych

1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo: do dostępu do swoich danych osobowych, ich aktualizowania, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto maja Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Jednak czasami są sytuacje kiedy mogę odmówić zgodnie z prawem spełnienia Twojego żądania czy sprzeciwu jeśli wykażę, że są prawne podstawy które pozwalają mi przetwarzać dane osobowe.

2. Mają Państwo prawo, że wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO

§ 8. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Nowa Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Restauracja Podpromie

ul. Podpromie 12
35-051 Rzeszów

Godziny otwarcia

Poniedziałek - piątek: 11:00 - 20:00
Sobota - niedziela: 12:00 - 20:00

Zamówienia na dania z karty menu przyjmowane są do godziny 19:45